Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ckzkonin.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej:

2020.09.01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.18

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,

-brak wsparcia dla języka migowego.

Ułatwienia strony internetowej:

 • podwyższony kontrast (czarne tło – żółty tekst, żółte tło – czarny tekst, niebieskie tło – biały tekst)
 • możliwość zwiększania i zmniejszania czcionek
 • podświetlane linki

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie

Skróty klawiaturowe

Alt+z – otwarcie menu z opcjami zmiany czcionki, kontrastu, podświetlenia linków

Alt+x – zamknięcie menu z opcjami zmiany czcionki, kontrastu, podświetlenia linków

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jerzy Mijalski
e-mail: sekretaria@ckzkonin.edu.pl
Telefon: 63 2423001

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek jest parterowy.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście od strony ulicy: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście główne od strony boiska ZSGE: dostępne dla osób z niepełnosprawnością,

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz na poziomie parteru: dostępny.
 • winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • platforma: brak
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: jedna toaleta dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku CKZ

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Dojazd do budynku CKZ:

 • autobusem MZK: do przystanku na ulicy Wyszyńskiego
 • samochodem: ulicą Kurów bezpośrednio na parking CKZ – możliwość wjazdu na teren placówki po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu 63 2423001 lub skorzystania z domofonu umieszczonego przy bramie wjazdowej
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku CKZ ul.Wyszyńskiego 3a tel. 63 2423001 , email sekretariat@ckzkonin.edu.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności